Adatvédelem

A Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara (továbbiakban: GYMSM KIK) elkötelezett a személyes adatok védelmének biztosítása iránt.

Szervezetünk, mint adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismeri el alábbi tájékoztatók tartalmát, továbbá kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a tájékoztatókban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.

GDPR adatvédelem

Az adatkezelő neve: Győr-Moson-Sopron Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara (GYMSM KIK)
Adószáma: 18529186-2-08

Elérhetőségei:

 • cím: 9021 Győr, Szent István út 10/A.
 • mail: kamara##kukac##gymsmkik.hu
 • telefon: +36 96 520-200
 • honlap: www.gymsmkik.hu

Képviselője:
Tompa Krisztián, kamarai titkár

Kamarai adatkezeléssel és adatvédelemmel kapcsolatos kérdések:

 • e-mail: adatvedelem##kukac##gymsmkik.hu
 • posta: 9021 Győr, Szent István út 10/A
 • személyesen: 9021 Győr, Szent István út 10/A

Adatvédelmi tisztviselő:
Garliczky Krisztina (Zenit Consulting)

 • e-mail: adatvedelem##kukac##gymsmkik.hu
 • telefon: +36 30 373 0429

A Kamara adatkezelése a következő jogszabályok szerint történik:

 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.); – AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)

Érintettek jogai
Az adatkezelés során EU általános adatvédelmi rendelete (EU GDPR) értelmében érintett az alábbi jogokkal rendelkezik személyes adatainak kezelésével kapcsolatban:

 • az EU GDPR 13. és 14. cikke szerinti tájékoztatáshoz való jog
 • az EU GDPR 15. cikke szerinti hozzáférési jog
 • az EU GDPR 16. cikke szerinti helyesbítéshez való jog
 • az EU GDPR 17. cikke szerinti törléshez való jog
 • az EU GDPR 18. cikke szerinti adatkezelés korlátozásához való jog
 • az EU GDPR 20. cikke szerinti adathordozhatósághoz való jog
 • az EU GDPR 21. cikke szerinti tiltakozáshoz való jog

Adatbiztonság
Az adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról, továbbá megteszi mindazokat a technikai intézkedéseket, illetve kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adatvédelmi rendelkezések megvalósulásukhoz szükségesek.


Jogorvoslati lehetőség
Panaszt jogosult benyújtani a következő elérhetőségek valamelyikén:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: Budapest, Falk Miksa u. 9-11, 1055
Postacím: 1363 Budapest, Pf.: 9.
Telefonszám: +36 1 391-1400
Központi elektronikus levélcím: ugyfelszolgalat##kukac##naih.hu

Kamarai rendezvények

Hír kategóriák

Témakörök

szechenyi.png