Az 5 elemes főzés elméletével és gyakorlatával ismerkedett a Női Vállalkozói Klub

Klubtagunktól, Takácsné Bank Máriától tudhattuk meg, hogyan lehetünk egészségesek, energikusak a kínai bölcsesség jóvoltából.

A kí­nai fel­fo­gás sze­rint föld és ég kö­zött min­den a jin és a jang elve és az öt elem, a fa, a tűz, a föld, a fém és a víz sze­rint ren­de­ző­dik el.  

A jin és a jang, va­la­mint az öt elem min­dig köl­csö­nös kap­cso­lat­ban áll­nak egy­más­sal:ha az egyik elem egyen­sú­lya meg­bom­lik, ak­kor egész szer­ve­ze­tünk ener­gia­áram­lá­sa za­vart szen­ved.

Az öt elem sze­rin­ti táp­lál­ko­zás se­gít­sé­gé­vel nem­csak szá­mos be­teg­sé­get és kor­ral já­ró bán­tal­mat előz­he­tünk meg, ha­nem ak­tí­van hoz­zá­já­rul­ha­tunk egész­sé­günk meg­őr­zé­sé­hez.

 

A Női Vállalkozói Klub tagjai ezúttal közös főzésen vettek részt, melynek helyszíne a Placc- gasztro&kreatív konyhája volt. 

 

 Marcsi a program első felében az 5 elemes főzés elméleti részével ismertette meg a klubtársait, majd következett a gyakorlat.

 A hölgyek csoportokat alkottak: az előre egyeztetett menüsorok alapján húsos és vegetáriánus ételek és készültek.

 A főzés jó hangulatban zajlott, az elkészült menüsort a program végén együtt fogyasztottuk el. 

 

Tudjon meg többet a Női Vállalkozói Klubról!

Kapcsolat:
Czik Eszter  »»»
Női Vállalkozói Klub titkár
+36 96 520-211
+36 20 430-9024
noiklubtitkar##kukac##gymskik.hu


 

Kamarai rendezvények

Hír kategóriák

Témakörök

szechenyi.png