Kormányhatározat – versenyképesség-növelő támogatási intézkedések

Az április 15-i Magyar Közlönyben megjelent rendeletek és határozatok egyes részletei az alábbiakban olvashatók.

A Magyar Közlöny 2020. április 15-i száma ide kattintva érhető el.


A Kormány 1156/2020. (IV. 15.) Korm. határozata a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a koronavírus-járvány következtében szükségessé vált versenyképesség-növelő támogatási intézkedésekről

A Kormány

1. egyetért – a koronavírus-járvány gazdasági hatásainak enyhítése érdekében – a vállalkozások likviditási helyzetének javításához történő versenyképesség-növelő támogatások nyújtásával;

2. felhívja a  külgazdasági és külügyminisztert, hogy miniszteri rendeletben szabályozza a  koronavírus-járvány következtében szükségessé vált 1.  pont szerinti versenyképesség-növelő támogatások nyújtásának részletes feltételeit; Felelős: külgazdasági és külügyminiszter; Határidő: azonnal

3. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva elrendeli a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezet, 7. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcímének a  39. A  koronavírus-járvány következtében szükségessé vált versenyképesség-növelő támogatás jogcímcsoporttal történő kiegészítését; Felelős: pénzügyminiszter; külgazdasági és külügyminiszter; Határidő: azonnal

4. felhívja a  pénzügyminisztert, hogy a  külgazdasági és külügyminiszter bevonásával az  1.  pontban meghatározott célkitűzések megvalósítása érdekében gondoskodjon 50 000 000 000 forint biztosításáról a  Kvtv. 1.  melléklet XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezet, 7. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 39. A  koronavírus-járvány következtében szükségessé vált versenyképesség-növelő támogatás jogcímcsoport javára. Felelős: pénzügyminiszter; külgazdasági és külügyminiszter; Határidő: azonnal


A Kormány 115/2020. (IV. 15.) Korm. rendelete a személygépkocsival közúti személyszállítást végző szolgáltatóknak a veszélyhelyzet során a lakosság ellátásában való részvételéről

A Kormány

az Alaptörvény 53.  cikk (2)  bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a  koronavírus elleni védekezésről szóló 2020. évi XII. törvény rendelkezéseire, a 4. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a koronavírus elleni védekezésről szóló 2020. évi XII. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A személygépkocsival közúti személyszállítást végző szolgáltatóknak az  élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a  magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről (IV.) szóló 48/2020. (III. 19.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésében meghatározott szerződés alapján végzett tevékenységük során

a) a személygépkocsival díj ellenében végzett közúti személyszállításról szóló 176/2015. (VII. 7.) Korm. rendeletben, valamint

b) ha a  helyi önkormányzat a  közigazgatási területén rendeletében meghatározott feltételekhez kötötte a személytaxi-szolgáltatatást folytató vállalkozások működését, akkor az ilyen rendeletben foglalt előírásokat nem kell alkalmazni.

2. § Az 1.  §-ban meghatározott tevékenység a  koronavírus világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges azonnali intézkedésekről szóló 47/2020. (III. 18.) Korm. rendelet közterhekkel kapcsolatos részletszabályairól és egyes új intézkedésekről szóló 61/2020. (III. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 1. § (8) és (10) bekezdésére figyelemmel a Korm. rendelet hatálya alá tartozó tevékenység.

3. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba. (2) A 4. § az e rendelet kihirdetését követő tizenötödik napon lép hatályba.

4. § A Kormány e  rendelet hatályát a  veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnéséig meghosszabbítja.


 A Kormány 117/2020. (IV. 15.) Korm. rendelete a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány

a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a), d) és f) pontjában, a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 93. § (1) bekezdés 9. és 11. pontjában, a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 198. § (1) bekezdés 9. pontjában, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 17. és 27. pontjában, a 4.  § tekintetében az  épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62.  § (1)  bekezdés 16.  pont 16.2.  alpontjában és 17.  pontjában, valamint a  településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12.  § (1)  bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az  Alaptörvény 15.  cikk (1)  bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a  következőket rendeli el:

1. § Az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) a következő 6/G. §-sal egészül ki:

„6/G.  § (1) A  2.  mellékletben foglalt táblázat 37. sora szerinti beruházás esetében a  kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet szerinti nagyberuházással kapcsolatos régészeti feladatellátás általános szabályai alkalmazandók.

(2) A  2.  mellékletben foglalt táblázat 37. sora szerinti beruházásra irányuló közbeszerzési eljárásoknál az  építtető – az  építési beruházások, valamint az  építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet] 14. § (2) bekezdés b) pontja alapján – indokolási kötelezettség nélkül dönthet a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés b) pontja szerinti eljárási forma alkalmazása mellett.

(3) Az  1.  melléklet szerinti hatósági eljárásokban – a  (2)  bekezdésben foglaltak figyelembevételével – a 2. mellékletben foglalt táblázat B:37 mezője szerinti ingatlanok telkét rendezettnek kell tekinteni abban az esetben is, ha a telek helyi építési szabályzat szerinti kialakítása és a telkek összevonása még nem történt meg.

(4) A  2.  mellékletben foglalt táblázat 37. sora szerinti beruházás keretében megvalósuló felépítmények használatbavételi engedélyének kiadásának feltétele a  2.  mellékletben foglalt táblázat B:37 mezője szerinti ingatlanok tekintetében a  helyi építési szabályzatban előírt telekhatár-rendezés végrehajtása, valamint annak ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzése.

(5) A  2.  mellékletben foglalt táblázat B:37 mezője szerinti ingatlanra vonatkozóan az  építési engedély akkor is megadható, ha a létesítendő épület helyszínéül szolgáló terület több telekből áll, továbbá épület az telkek építési területnek nem minősülő területén is elhelyezhető.”

2. § Az R. a következő 33. §-sal egészül ki:

„33. § E rendeletnek a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében az egyes gadaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról szóló 117/2020. (IV. 15.) Korm. rendelettel (a  továbbiakban: Módr25.) megállapított 3.  § (3)  bekezdését, 4.  § (1) és (2)  bekezdését, 6/G. §-át és 2. mellékletében foglalt táblázat 37. sorát a Módr25. hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.”

3. § Az R. 2. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

4. § Az R. 3. § (3) bekezdésében a „30. 33. és 35. sora” szövegrész helyébe a „30., 33., 35. és 37. sora” szöveg lép.

5. § Az R. a) 4. § (1) bekezdésében a „17. és 33. sora” szövegrész helyébe a „17., 33. és 37. sora” szöveg,

b) 4. § (2) bekezdésében a „17. és 33. sora” szövegrész helyébe a „17., 33. és 37. sora” szöveg lép.

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kamarai rendezvények

Hír kategóriák

Témakörök

szechenyi.png