Kormányrendeletek: szabadtéri rendezvények és az utazási szolgáltatásokra vonatkozó szerződések

Május 28-tól meghatározott feltételekkel megtarthatók a szabadtéri rendezvények.

A Kormány 241/2020. (V. 27.) Korm. rendelete a szabadtéri rendezvényekről

A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (2)  bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a  koronavírus elleni védekezésről szóló 2020. évi XII. törvény rendelkezéseire, a 7. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a koronavírus elleni védekezésről szóló 2020. évi XII. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. § E rendelet hatálya nem terjed ki a) a vallási közösség szertartására, b) a polgári házasságkötésre, c) a temetésre, d) a védelmi intézkedések következő üteméről szóló 207/2020. (V. 15.) Korm. rendelet és a  fővárosi védelmi intézkedésekről szóló 211/2020. (V. 16.) Korm. rendelet szerinti családi rendezvényre, e) a gyűlésre, f) a szabadtéri múzeumra és g) az állatkertre.

2. Általános rendelkezések

2. § (1) Ha a rendezvényre vonatkozó jogszabályban, valamint az e rendeletben meghatározott feltételeket a rendezvény szervezője (a továbbiakban: szervező) biztosítja, a szabadtéri rendezvény – az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, a  magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről (III.) szóló 46/2020. (III. 16.) Korm. rendelettől eltérően – megtartható, a szabadtéri rendezvény helyszínén való tartózkodás megengedett.

(2) Az (1) bekezdés szerinti feltétellel a szabadtéri sportrendezvény a sportrendezvényekkel és sportedzésekkel kapcsolatos intézkedésről szóló 170/2020. (IV. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés a) pontjától eltérően nézők részvételével megtartható.

(3) E rendelet alkalmazásában szabadtéri rendezvény az olyan rendezvény, amely teljes időtartamában minden oldalról fallal körülhatárolt, fedett épületen kívül zajlik.

(4) Szabadtéri rendezvénynek minősül az a (3) bekezdés szerinti rendezvény, amely során a nézőket az időjárás viszontagságaitól sátorral védik (például cirkuszsátor).

(5) Szabadtéri rendezvénynek minősül az a (3) bekezdés szerinti rendezvény, amely a rendezvény céljából épített fallal körülhatárolt, fedetlen vagy részben fedett létesítményben zajlik (például stadion, uszoda, szabadtéri színpad, szabadtéri mozi).

(6) E rendelet alkalmazásában rendezvény különösen a sportrendezvény, valamint a) a színházi előadás, b) a mozi, c) a cirkusz, d) a muzeális intézményen kívül rendezett képzőművészeti kiállítás, e) az irodalmi és könyvszakmai rendezvény, f) a közgyűjtemény, közművelődési intézmény, illetve közösségi színtér által szervezett rendezvény [az a)–f) pont a továbbiakban együtt: kulturális rendezvény].

3. A nemzeti parkra vonatkozó szabályok

3. § (1) A természet védelméről szóló törvény szerinti nemzeti park igazgatóságok által fenntartott szabadtéri bemutató létesítmény (a továbbiakban: bemutató létesítmény) látogatható.

(2) A szabadtéri bemutató létesítmény látogatása során mindenki köteles a másik embertől lehetőség szerint legalább 1,5 méter távolságot tartani.

(3) A szabadtéri bemutató létesítményt fenntartó nemzeti park igazgatóság vezetője intézkedik olyan működési rend kialakításáról, amely biztosítja a (2) bekezdésben meghatározott feltétel teljesülését.

4. Kulturális és sportrendezvények látogatására vonatkozó közös szabályok

4. § (1) Ha a szabadtéri rendezvény nézőterén ülőhelyek kerültek kialakításra, akkor a nézők – a páholyok kivételével – a) csak minden negyedik ülőhelyet foglalhatják el, két néző között három ülőhelyet üresen kell hagyni, és b) a közvetlenül egymás mögötti ülőhelyeket nem foglalhatják el, azzal, hogy az egymás mellett és a különböző sorokban ülők között is lehetőség szerint legalább 1,5 méteres távolságot (a továbbiakban: védőtávolság) kell biztosítani.

(2) A  szabadtéri rendezvény során a  nézők – a nézőtéren kialakított ülőhelyeken kívül – a védőtávolságot kötelesek egymástól megtartani, különösen a) a páholyokban, b) a szabadtéri rendezvény szünetében, c) a szabadtéri rendezvény létesítményének területén, illetve a szabadtéri rendezvény helyszínén található vendéglátó üzletben, valamint d) az olyan szabadtéri rendezvényen, amely helyszínén ülőhelyek nem kerültek kialakításra.

(3) Az e rendelet szerinti védelmi intézkedések betartásához szükséges feltételek biztosítása a szervező felelőssége.

(4) A  szervező gondoskodik a szabadtéri rendezvény azon látogatójának szabadtéri rendezvény helyszínéről történő eltávolításáról, aki e rendelet szerinti védelmi intézkedéseket megszegi.

5. Egyes rendezvényen való részvétel tilalma

5. § (1) Függetlenül annak nyilvánosságától, tilos tartózkodni a nem zárt helyen tartott, a (2) bekezdés szerinti zenés, táncos rendezvény helyszínén.

(2) Zenés, táncos rendezvény a rendszeresen vagy meghatározott alkalomból, illetve időpontban tartott, válogatott lemezbemutatás vagy élő előadás útján nyújtott zeneszolgáltatást főszolgáltatásként nyújtó rendezvény (például: fesztivál, könnyűzenei koncert, táncház, táncklub, diszkó, rockklub), amelyen a részvételhez nem kell megváltott ülőhellyel rendelkezni.

6. Záró rendelkezések

6. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 7. § az e rendelet kihirdetését követő tizenötödik napon lép hatályba.

7. § A Kormány e rendelet hatályát a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnéséig meghosszabbítja.


 

Rendelet kihirdetése: 2020. május 27.

Forrás: Magyar Közlöny


A Kormány 242/2020. (V. 27.) Korm. rendelete a veszélyhelyzet ideje alatt az utazási szolgáltatásokra vonatkozó szerződésekre alkalmazandó különös szabályokról

A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (2)  bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a koronavírus elleni védekezésről szóló 2020. évi XII. törvény rendelkezéseire, a 8. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a koronavírus elleni védekezésről szóló 2020. évi XII. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) 2020. augusztus 31. napjáig az utazási szolgáltatásokra vonatkozó szerződésekről, különösen az utazási csomagra és az utazási szolgáltatásegyüttesre vonatkozó szerződésekről szóló 472/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 21. § (3) és (4) bekezdése szerinti felmondás esetében az R. 21. § (5) bekezdését az e rendelet szerinti eltérésekkel kell alkalmazni, ha a szerződés felmondására a koronavírus világjárványra tekintettel került sor.

(2) Az (1) bekezdés rendelkezéseit kell alkalmazni abban az esetben is, ha a koronavírus világjárvány következtében az utazási szolgáltatásokra vonatkozó szerződés teljesítése a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:179. § (1) bekezdése szerint lehetetlenné vált.

2. § (1) Az 1. § szerinti felmondás esetén az utazási csomag ellenértékeként befizetett előleg vagy teljes díj visszatérítése helyett az utazásszervező utalványt bocsáthat ki.

(2) Ha az utazásszervező utalványt bocsát ki, az utazó 15 napon belül nyilatkozhat az utalvány elfogadásáról.

(3) Ha az utazó a felajánlott utalványt nem fogadja el vagy nem nyilatkozik a (2) bekezdésben meghatározott határidőn belül, a részére a befizetett előleget, illetve díjat az R. rendelkezései szerint vissza kell utalni.

(4) Az utazót vagyoni vagy egyéb hátrány nem érheti az utalvány kiállításából adódóan és annak felhasználása során.

(5) Ha az utazó az utalványt a 3. § (1) bekezdés d) pontjában, illetve a 4. § (2) bekezdés d) pontjában meghatározott érvényességi idő alatt nem használja fel, az utazásszervező köteles részére az  utalványon feltüntetett értéknek megfelelő összeget legkésőbb 14 napon belül megtéríteni.

(6) Az utazó és az utazásszervező megállapodhatnak az utalvány érvényességi idejének meghosszabbításában. Ebben az esetben az utazásszervező új utalványt állít ki.

3. § (1) A 2. § (1) bekezdésében rögzített utalvány megfelel a következő feltételeknek: a) tartalmazza az utazásszervező megnevezését, b) tartalmazza az utazó által már befizetett összeg teljes értékét, c) kiállításáért az utazásszervező nem számít fel díjat vagy más költséget, d) érvényessége 2021. augusztus 31. napjáig tart, e) egyértelműen tartalmazza, hogy utazási csomag igénybevételére jogosít, f) egyértelműen tartalmazza, hogy a koronavírus világjárvány miatt került kiállításra, g) tartalmazza az utasjogokra vonatkozó ismertetőt, h) az utazó választása szerint elektronikus formában kerül megküldésre.

(2) Az  utazásszervező és -közvetítő tevékenységről szóló 213/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet vonatkozásában az utazásszervező által az (1) bekezdésnek, valamint 4. § (2) bekezdésének megfelelően kiállított utalvány a vagyoni biztosíték szempontjából az  utazó által az  utazási csomag igénybevételére befizetett előlegnek vagy részvételi díjnak minősül.

4. § (1) A 2. § alkalmazandó az R. 9. § (1) bekezdése szerinti felmondás esetén is.

(2) Az (1) bekezdés szerint kiállított utalvány megfelel a következő feltételeknek: a) tartalmazza az utazásszervező megnevezését, b) tartalmazza az utazó által már befizetett összeg teljes értékét, c) kiállításáért az utazásszervező nem számít fel díjat vagy más költséget, d) érvényessége 2021. augusztus 31. napjáig tart, e) egyértelműen tartalmazza, hogy utazási szolgáltatás igénybevételére jogosít, f) egyértelműen tartalmazza, hogy a koronavírus világjárvány miatt került kiállításra, g) tartalmazza az utasjogokra vonatkozó ismertetőt, h) az utazó választása szerint elektronikus formában kerül megküldésre.

5. § (1) Az e rendelet szerint kiállított utalvány kizárólag a Ptk. szerinti közeli hozzátartozóra ruházható át.

(2) Az utazásszervező nyilvántartást vezet az általa kibocsátott utalványokról.

(3) A (2) bekezdés szerinti nyilvántartás tartalmazza a) az utalvány értékét, b) a tulajdonos ba) természetes személyazonosító adatait vagy bb) a jogi személy megnevezését és cégjegyzékszámát.

6. § A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 6/F.  § (2)  bekezdés d) pontja szerinti vagyoni biztosítéknak fedezetet kell nyújtania az e rendelet alapján kiadott utalványok értékének megtérítésére az utazásszervezői tevékenységet végző fizetésképtelensége esetében.

7. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 8. § az e rendelet kihirdetését követő tizenötödik napon lép hatályba.

8. § A Kormány e rendelet hatályát a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet megszűnéséig meghosszabbítja.


Rendelet kihirdetése: 2020. május 27.

Forrás: Magyar Közlöny

Kamarai rendezvények

Hír kategóriák

Témakörök

szechenyi.png