MKIK Közlekedési és Logisztikai Kollégium – Tájékoztatás az ágazatot érintő rendeletmódosításról

Módosult az egyéni vállalkozók közteherviselését érintő egyes szabályokról, valamint az extraprofit adókról szóló rendelet népegészségügyi termékadóval összefüggő rendelet.

Magyar Közlöny 2022. évi 181. számában megjelent az egyéni vállalkozók közteherviselését érintő egyes szabályokról, valamint az extraprofit adókról szóló 197/2022. (VI. 4.) Korm. rendelet népegészségügyi termékadóval összefüggő módosításáról szóló 441/2022. (XI. 7.) Korm. rendelet.

A megjelent rendeletből az alábbiak kiemelendők:
1. §      (1) A  kisadózó vállalkozók tételes adójáról szóló 2022. évi XIII. törvény (a továbbiakban: Kata tv.) 5.  § (1)  bekezdés g)  pontjában foglaltaktól eltérően a  bevétel megszerzését megelőző nappal megszűnik a  kisadózói adóalanyiság, ha a kisadózó                   az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény szerinti kifizetőtől (ideértve a külföldi kifizetőt is) szerez termékértékesítés, szolgáltatásnyújtás ellenértékeként bevételt, ide nem értve a  TESZOR 49.32.11 szerinti taxis személyszállításból                               származó bevételt.
            (2) Megszűnik a  kisadózói adóalanyiság annak a  hónapnak az  utolsó napjával, amelyben a  kisadózó a  Kata tv. 2.  § 2. pont a)–j) alpontjának bármelyike szerint nem minősül főfoglalkozású kisadózónak.
            (3) A  kisadózó a (2)  bekezdés szerinti tényt a  tárgyhónapot követő 15 napon belül bejelenti az  állami adó- és vámhatósághoz.
            (4) A  Kata tv. 5.  § (4)  bekezdésétől eltérően az  állami adó- és vámhatóság határozattal állapítja meg a  kisadózói adóalanyiság megszűnését abban az  esetben is, ha a  kisadózó a  (3)  bekezdés szerinti bejelentési kötelezettségét nem teljesíti,                       vagy bejelentésében az adóalanyiság megszűnésének időpontját helytelenül jelöli meg.
2. § A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 53.  § (2)  bekezdésétől eltérően a  TESZOR 85.53.11 Személygépjármű-vezető képzés tevékenységből származó bevételre is 80 százalékos költséghányad alkalmazható.
3. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba. (2) A 2. § 2023. január 1-jén lép hatályba.
4. § (1) Az 1. § (1) bekezdése a 2022. november 1-jétől keletkezett bevételek esetében alkalmazható. (2) Az 1. § (2)–(4) bekezdése első alkalommal az adóalanyiság 2022 november hónapjában bekövetkező megszűnése esetén alkalmazható.

 

Kamarai rendezvények

Hír kategóriák

Témakörök

szechenyi.png