Új gyakornoki program – GINOP-5.2.4-19

A program bér- és járuléktámogatást nyújt a vállalkozások számára új státusz betöltését eredményező foglalkoztatás esetén. Olvassa el a részleteket és regisztráljon ingyenes pályázati tanácsadásra, melyet a Széchenyi Programiroda munkatársai tartanak kamaránkban!

gyakornok

A GINOP-5.2-4-19 Új gyakornoki program a vállalkozás statisztikai létszámának növelésével együtt járó, azaz új státusz betöltését eredményező foglalkoztatás esetén bér- és járuléktámogatást nyújt a vállalkozások számára

a gyakornok (legfeljebb 6 fő) foglalkoztatásához, valamint a vállalati gyakornoki kapcsolattartói (két fő gyakornokonként maximum 1 fő) tevékenység ellátásához kapcsolódóan hat hónapon keresztül.

Rendelkezésre álló forrás

 • A támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 10 milliárd forint.
 • A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 450-2400 db.

Kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységek

 1. Gyakornokok foglalkoztatása
 2. Vállalati gyakornoki kapcsolattartói tevékenység
 3. Kötelezően előírt nyilvánosság, tájékoztatás

Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek

 1. Megváltozott munkaképességű gyakornok foglalkoztatása a támogatási kérelemben meghatározott munkakörben.
 2. A gyakornoki munkahely(ek), a munkavégzéshez szükséges feltételek kialakítása.
 3. Megváltozott munkaképességű munkavállaló gyakornoki foglalkoztatása esetében a munkába járás támogatása vagy a munkavégzés segítésével foglalkozó személy foglalkoztatása.

Támogatást igénylők köre

 1. rendelkeznek legalább egy lezárt, teljes üzleti évvel (beszámolóval alátámasztott teljes 365 nap),
 2. Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, szövetkezetek, egyéni cégek, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező szövetkezetek vagy kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei,
 3. az éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelmek benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 1 fő volt
 4. Mikro-, kis- és középvállalkozások

Jogi forma szerint

 1. kettős könyvvitelt vezető jogi személyiségű gazdasági társaságok és non-profit gazdasági társaságok (113 – Korlátolt felelősségű társaság, 114 – Részvénytársaság, 116 – Közkereseti társaság, 117 – Betéti társaság, 226 – Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe, 572 – Nonprofit korlátolt felelősségű társaság, 573 – Nonprofit részvénytársaság, 575 – Nonprofit közkereseti társaság, 576 – Nonprofit betéti társaság)
 2. kettős könyvvitelt vezető egyéni cégek (228 – egyéni cég)
 3. szövetkezetek (12 – szövetkezet)

Műszaki és szakmai elvárások

– Célcsoporttal szembeni elvárások

 • az Ifjúsági Garancia rendszerben történő regisztráció időpontjában 25 évesnél fiatalabb, vagy megváltozott munkaképességű személy esetében 30 évnél fiatalabb,
 • a 25 évesnél fiatalabb célcsoporttag a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint területileg illetékes Járási Hivatalnál az Ifjúsági Garancia rendszerben a gyakornoki munkaviszony létesítését megelőzően igazoltan regisztrált,
 • Országos Képzési Jegyzékben szabályozott szakképesítést szerzett, kivéve 62-es OKJ szintkód: felvonóellenőr, közművelődési szakember I., mozgólépcső ellenőr, okleveles adóellenőrzési szakértő, okleveles forgalmiadó-szakértő, okleveles jövedelemadó-szakértő, okleveles nemzetköziadó-szakértő, rendészeti szervező (a szakmairány megjelölésével)
 • a foglalkoztatási jogviszony megkezdésekor oktatási intézmény nappali tagozatán vagy szakképzésben nem folytat tanulmányokat és nem is dolgozik,
 • felsőfokú végzettséggel vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettséggel nem rendelkezik

– Gyakornokok foglalkoztatásával szembeni elvárások

 • támogatott foglalkoztatás ideje 6 hónap,
 • a tovább foglalkoztatási kötelezettség ideje 3 hónap,
 • heti 40 órás, min. 9 hónapra szóló határozott idejű szerződéssel kell rendelkeznie,
 • munkaviszony kezdete meg kell, hogy előzze a támogatási kérelem benyújtását, de legfeljebb 90 nappal előzheti azt meg,
 • egy projekt keretében maximum 6 gyakornok foglalkoztatható

– Vállalati gyakornoki kapcsolattartó tevékenységgel szembeni elvárások

 • legalább középfokú végzettséggel rendelkező és legalább két év munkatapasztalattal rendelkező szakember legyen (tagi jogviszony nem fogadható el),
 • a gyakornok szakmai és munkahelyi beilleszkedésének segítése, munkájának, fejlődésének értékelése, előrehaladásának dokumentálása, előrehaladási naplóban,
 • kapcsolattartó száma: 1-2 gyakornok esetén 1 kapcsolattartó, 3-4 gyakornok esetén 2 kapcsolattartó, 5-6 gyakornok esetén 3 kapcsolattartó

– Megváltozott munkaképességű gyakornok esetén munkába járását, munkavégzését segítő személy tevékenységével kapcsolatos elvárások

 • megváltozott munkaképességű gyakornok foglalkoztatása esetén a támogatott foglalkoztatás időszakára 1 fő segítő személy foglalkoztatható

A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam

A projekt fizikai befejezésére a projekt megkezdését követően legfeljebb 15 hónap áll rendelkezésre.

A támogatás mértéke, összege

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege minimum 2.500.000 Ft, maximum 22.176.000 Ft. A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 100%-a lehet.

Előleg

A megítélt támogatás összegének legfeljebb

 • 25%-a, de természetes személy, mikro-, kis- és középvállalkozás, civil szervezet, egyházi jogi személy, nonprofit gazdasági társaság kedvezményezett esetén legfeljebb ötszázmillió forint,
 • 100%-a a központi, helyi önkormányzati vagy köztestületi költségvetési szerv, közvetlen vagy közvetett többségi állami tulajdonban álló gazdasági társaság, helyi önkormányzat, önkormányzati társulás, köztestület vagy közalapítvány kedvezményezett esetén, amennyiben

– a fizetési számláit az Áht. alapján a kincstárban köteles vezetni, vagy az európai uniós forrásból nyújtott költségvetési támogatások kezelésére a kincstárnál külön fizetési számlával rendelkezik, vagy

– megítélt támogatásának összege nem éri el az ötvenmillió forintot.

Elszámolható költségek köre

A projekt elszámolható költségei között azon költségek tervezhetők, amelyek a projekt támogatható tevékenységeihez kapcsolódnak, szerepelnek a Felhívásban rögzített elszámolható költségek között, és megfelelnek az általános elszámolhatósági feltételeknek.

Célcsoport (gyakornok) támogatásának költsége

 • A célcsoporttag (gyakornok) havi munkabérének a foglalkoztatás és továbbfoglalkoztatás teljes időtartama alatt el kell érnie a mindenkori garantált bérminimumot, de az elszámolt, a munkáltatónál felmerülő havi bérköltség nem haladhatja meg a 360.000 forintot (munkáltató által fizetendő járulékokkal növelt bruttó bér).

Szakmai megvalósításában közreműködő munkatársak költségei (Vállalati gyakornoki kapcsolattartó foglalkoztatása, illetve a megváltozott munkaképességű munkavállaló gyakornok munkavégzés segítésével foglalkozó személy foglalkoztatása)

 • A vállalati gyakornoki kapcsolattartó, illetve a megváltozott munkaképességű munkavállaló gyakornok munkavégzésének segítésével foglalkozó személy esetében a munkáltatónál felmerülő elszámolható bérköltség kapcsolattartónként, segítőnként nem haladhatja meg a havi 120.000 forintot, legfeljebb 6 hónapig, a gyakornok(ok) foglalkoztatását nem meghaladó időtartamra.

A gyakornoki munkahely(ek), a munkavégzéshez szükséges feltételek kialakításához kapcsolódó költségek

 • A támogatást igénylő által a projekt megvalósításához szükséges alább felsorolt tevékenységekre egyszerűsített elszámolás alapján van lehetőség az 5.5. a) pont szerinti személyi jellegű költségek 40%-os mértékének megfelelő átalány szerint:
  • Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége: Széchenyi2020 Kedvezményezettek Tájékoztatási Kötelezettségei útmutató és arculati kézikönyv „KTK 2020” szerint.
  • A gyakornoki munkahely(ek), a munkavégzéshez szükséges feltételek kialakításához:
   • Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó anyagköltség;
   • Eszközbeszerzés költségei;
   • Immateriális javak beszerzésének költsége;
   • Építéshez kapcsolódó költségek: infrastrukturális és ingatlan beruházás a gyakornoki munkahely(ek) kialakításához

A költségek elszámolhatóságának kezdete: a gyakornoki munkaviszony kezdetének időpontja, ami legfeljebb 90 nappal előzheti meg a támogatási kérelem benyújtásának napját. Amennyiben több gyakornok kerül foglalkoztatásra a projekt keretében, úgy a legkorábban létrejött munkaviszony keletkezésének napját kell figyelembe venni, a 90 napos szabály azonban ebben az esetben is érvényes.

Nem elszámolható költségek köre, például

Föld, telek, ingatlan vásárlás, levonható áfa, kamattartozás kiegyenlítés, hitelkamat, hiteltúllépés költsége, egyéb pénzügyforgalmi költségek, deviza-átváltási jutalék, pénzügyi, finanszírozási tranzakciókon realizált árfolyamveszteség, bírságok, kötbérek és perköltségek, konyhai eszköz, Munkahelyvédelmi Akcióterv keretében igénybe vett járulékkedvezmény, jutalom, a támogatást igénylő által előállított, forgalmazott eszköz, szoftver, saját teljesítésként nyújtott szolgáltatás, saját maga által forgalmazott rendszer bevezetésének költségei, informatikai eszközök vagy műszaki eszközök felújítási, karbantartási költsége, jármű, meglévő gépek átalakításának költségei, eszközök leszerelési költsége, szállítási biztosítás és a vámkezelés költsége…


Az új gyakornoki program is az Ifjúsági Garancia rendszer részeként valósul meg, ezért a gyakornokként foglalkoztatott fiatalokat a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat területi kirendeltségein (Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztálya) regisztrálni kell az Ifjúsági Garancia alanyaként, még a munkaviszony létrejöttét megelőzően.

Részletekért kattintson ide!

Tájékoztatjuk, hogy kamaránkban előzetes bejelentkezés alapján ingyenes pályázati tanácsadást kaphatnak a Széchenyi Programiroda munkatársaitól minden héten csütörtökönként 13.00 órától. Regisztrálni a tanacsadas##kukac##gymskik.hu e-mail címen lehet.

Kamarai rendezvények

Hír kategóriák

Témakörök

szechenyi.png